понедељак, април 22, 2024

Општина

ВестиОпштина

У то­ку при­ја­ве за енер­гет­ску са­на­ци­ју до­ма­ћин­ста­ва

На­кон кон­кур­са за при­ја­вљи­ва­ње до­ба­вља­ча ма­те­ри­ја­ла и опре­ме и из­во­ђа­ча ра­до­ва на енер­гет­ској са­на­ци­ји ку­ћа и ста­но­ва, кар­ло­вач­ка оп­шти­на је

Read More
Verified by MonsterInsights