четвртак, јул 18, 2024

Вести

ВестиДруштво

“Бранково коло”  на фе­сти­ва­лу у Грч­кој

Чла­но­ви ста­ри­јег деч­јег са­ста­ва ОКУД-а „Бран­ко­во ко­ло” под умет­нич­ким ру­ко­вод­ством Ђур­ђин­ке Ца­ре­вић уче­ство­ва­ли су на 17. Ин­тер­на­ци­о­нал­ном фе­сти­ва­лу фол­кло­ра, хо­ро­ва

Read More
Verified by MonsterInsights