четвртак, мај 30, 2024
ВестиОпштина

На Че­рат­ском гро­бљу ничу пар­кинг и бе­дем

На но­вом де­лу Че­рат­ског гро­бља у је­ку је из­град­ња пар­кин­га и бе­де­ма пред­ви­ђе­них пла­ном де­таљ­не ре­гу­ла­ци­је. По речима ди­рек­то­ра Јав­ног ко­му­нал­ног пред­у­зе­ћа „Бе­ли­ло“ Ра­до­сла­ва Јан­ко­ви­ћа, пар­кинг ће би­ти из­ме­ђу гроб­них по­ља и бе­де­ма, за ко­ји су из­ли­ве­ни те­ме­љи.

– У то­ку су ис­коп зе­мље и при­пре­ма за ста­вља­ње под­ло­ге од пе­ска,  пре­ко ко­је  иде слој од  ту­ца­ни­ка и на кра­ју бе­ха­тон пло­че –  ка­же Ра­до­слав Јан­ко­вић и до­да­је да је прет­ход­но ту спро­ве­де­на ат­мос­фер­ска ка­на­ли­за­ци­ја. – Пре­ма про­јект­ној до­ку­мен­та­ци­ји, пар­кинг ће за­у­зи­ма­ти по­вр­ши­ну од око 800 ме­та­ра ква­драт­них и има­ће че­тр­де­се­так ме­ста за ауто­мо­би­ле. Из­ме­ђу по­ља по­пло­ча­них бе­ха­то­ном би­ће ас­фалт­на са­о­бра­ћај­ни­ца ши­ро­ка пет ме­та­ра.

На бу­ду­ћем бе­де­му сле­ди бе­то­ни­ра­ње сту­бо­ва и зи­да­ње. Јан­ко­вић на­по­ми­ње да за­вр­ше­так по­сло­ва за­ви­си нај­ви­ше од вре­мен­ских усло­ва. На­да се да ће рад­ни­ке по­слу­жи­ти вре­ме и да би у ма­ју ра­до­ви мо­гли би­ти окон­ча­ни.

текст: Зорица Милосављевић // фо­то: Ђорђе Радивојевић / ЈКП „Бе­ли­ло“

Verified by MonsterInsights