четвртак, мај 30, 2024
ВестиДруштво

По­ла­га­ње ис­пи­та за управљање чамцима

Удру­же­ње  спорт­ских ри­бо­ло­ва­ца „Ду­нав” у Срем­ским Кар­лов­ци­ма ор­га­ни­зу­је 10. ма­ја у 11 са­ти у сво­јим про­сто­ри­ја­ма на оба­ли Ду­на­ва по­ла­га­ње ис­пи­та за упра­вља­ње чам­ци­ма А и Б ка­те­го­ри­је и по­зи­ва Кар­лов­ча­не, али и љу­де из окол­них ме­ста да ис­ко­ри­сте ту мо­гућ­ност. На­по­ми­њу да је број огра­ни­чен, па је по­жељ­но да се кан­ди­да­ти што пре при­ја­ве.

Обра­сце зах­те­ва мо­гу да пре­у­зму у чу­вар­ској слу­жби удру­же­ња. На истом ме­сту до­би­ће и до­зво­ле.

текст: Зорица Милосављевић // фо­то: УСР „Ду­нав”

Verified by MonsterInsights