четвртак, мај 30, 2024
ВестиДруштво

По­кра­јин­ски се­кре­та­ри­јат за кул­ту­ру да­ри­вао књи­ге Кар­ло­вач­кој бо­го­сло­ви­ји

Покрајински секретар за културу, јав­но ин­фор­ми­са­ње и од­но­се с вер­ским за­јед­ни­ца­ма Драгана Милошевић посетила је данас Карловачку богословију, којој је секретаријат на чијем је челу, поклонио близу две стотине књига.  Она је са ректором Карловачке богословије протојерејем-ставрофором мр Јованом Милановићем у просторијама библиотеке ко­ја но­си име ар­хи­ман­дри­та Ила­ри­о­на Ру­вар­ца, потписала уговор о донацији, а потом и обишла полице са књигама на којима се чува 27.000 примерака.

– Ово је скро­ман до­при­нос По­кра­јин­ског се­кре­та­ри­ја­та за кул­ту­ру, јав­но ин­фор­ми­са­ње и од­но­се с вер­ским за­јед­ни­ца­ма бо­га­том би­бли­о­теч­ком фон­ду Кар­ло­вач­ке бо­го­сло­ви­је, ко­ја ове го­ди­не сла­ви 230 го­ди­на по­сто­ја­ња – ре­кла је Дра­га­на Ми­ло­ше­вић. – Пра­те­ћи кроз ве­ко­ве све оно што су нам пре­ци из­гра­ди­ли и гра­ди­ли чи­не­ћи то пре све­га  за ду­хов­ни раз­вој на­шег на­ро­да, По­кра­јин­ска вла­да го­ди­на­ма на све мо­гу­ће на­чи­не по­ку­ша­ва да на­ста­ви тај пут сто­ле­ћи­ма гра­ђен. Ве­ру­јем да ће ових две сто­ти­не на­сло­ва би­ти од ко­ри­сти на­став­ном осо­бљу, али и ђа­ци­ма у бу­ду­ћем ра­ду.

Ми­ло­ше­ви­ће­ва је ис­та­кла да ће По­кра­јин­ска вла­да осим на овај на­чин, кроз фи­на­си­ра­ње зна­чај­них ра­до­ва под­у­пре­ти уна­пре­ђе­ње де­лат­но­сти Бо­го­сло­ви­је ове го­ди­не. На­по­ме­ну­ла је да ће из по­кра­јин­ског бу­џе­та би­ти фи­нан­си­ра­но пар­тер­но уре­ђе­ње, за­ме­на сто­ла­ри­је на згра­ди бо­го­слов­са­ког ин­тер­на­та, си­сте­ма гре­ја­ња и све­га што је нео­п­ход­но ка­ко би се по­бољ­ша­ли усло­ви за жи­вот и рад про­фе­со­ра и ђа­ка.

Рек­тор Кар­ло­вач­ке бо­го­сло­ви­је про­то­је­реј-ста­вро­фор мр Јо­ван Ми­ла­но­вић на­гла­сио да је би­бли­о­те­ка на­ста­ла ка­да и шко­ла и да је за њен на­ста­нак за­слу­жна чи­та­ва пле­ја­да љу­ди, до­бро­тво­ра, при­ло­жни­ка, уче­ни­ка и про­фе­со­ра ко­ји су оста­вља­ли књи­ге чак и у вре­ме Дру­гог свет­ског ра­та ка­да је би­ла од­не­та у За­греб.

– Ми смо ус­пе­ли да је об­но­ви­мо и Бо­го­сло­ви­ја ће са 27.000 књи­га и бо­га­том ле­пе­зом ча­со­пи­са и рет­ких из­да­ња, по­себ­но оних  на­ста­лих у срп­ској ди­ја­спо­ри по­сле Дру­гог свет­ског ра­та за­хва­љу­ју­ћи би­бли­о­те­ци Мом­чи­ла Ђу­ји­ћа и са овом до­на­ци­јом би­ти и оста­ти ме­сто су­сре­та чи­та­лач­ке пу­бли­ке и мла­дих љу­ди – ре­као је рек­тор Ми­ла­но­вић.

текст: Зорица Милосављевић // фото: Покрајински секретаријат за културу

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Verified by MonsterInsights