четвртак, мај 30, 2024
ВестиДруштво

За­жи­ве­ле ми­ни зе­ле­не оазе

Чла­но­ви Срем­ско­кар­ло­вач­ког омла­дин­ског клу­ба (СКОК) при По­кре­ту го­ра­на Вој­во­ди­не (ПГВ) за­по­че­ли су се­зо­ну одр­жа­ва­ња јав­них зе­ле­них ур­ба­них по­вр­ши­на у нашем месту. То­ком два април­ска ви­кен­да уре­ди­ли су 11 жар­ди­ње­ра код Со­кол­ског до­ма. По­са­ђе­но је 10 но­вих сад­ни­ца ла­ван­де, сал­вие, хри­зен­те­ме и вла­шца. Уре­ди­ли су и „Зе­ле­ни ку­так“ иза ам­бу­лан­те, ко­ји су фор­ми­ра­ли пре две го­ди­не. „Зе­ле­ни ку­так“ са­да са­др­жи ви­ше од 30 раз­ли­чи­тих би­ља­ка по­год­них за опра­ши­ва­че, по­пут хи­би­ску­са, ла­ван­де, ше­бо­ја, на­не, итд.

– Има­ли смо и до­дат­ну ано­ни­мну по­моћ у ви­ду не­ко­ли­ко но­вих сад­ни­ца ко­је су су­гра­ђа­ни са­ми по­са­ди­ли у жар­ди­ње­ре или их оста­ви­ли у бли­зи­ни, што по­ка­зу­је да је иде­ја одр­жи­во­сти ова­квих зе­ле­них ку­так­та за­жи­ве­ла у ло­кал­ној за­јед­ни­ци. У на­ред­ном пе­ри­о­ду, у пла­ну је уре­ђе­ње пар­ки­ћа код ам­бу­лан­те, где ће­мо фор­ми­ра­ти три жар­ди­ње­ре, из­мал­чи­ра­ти сад­ни­це и до­да­ти не­ко­ли­ко но­вих – ка­же ко­ор­ди­на­тор омла­дин­ског про­гра­ма у ПГВ- у Вла­ди­мир Бу­да­ић.

текст: Зорица Милосављевић // фо­то: СКОК

Verified by MonsterInsights