понедељак, април 22, 2024
ВестиОпштина

Општина поклонила климе

Вртић „Коцкица”, пункт Хит­не по­мо­ћи и По­ли­циј­ска ста­ни­ца добили су по два клима уређаја од ло­кал­не са­мо­у­пра­ве.  У оквиру ове инвестиције вредне 400.000 динара са две климе је опремљена и Општинска управа.

Осим ку­по­ви­не но­вих уре­ђа­ја, о тро­шку оп­шти­не оба­вљен је и сер­вис кли­ма ко­ји већ по­сто­је у тим објек­ти­ма. На­ро­чи­то се ин­си­сти­ра­ло на то­ме да се  де­та­љан сер­вис и чи­шће­ње оба­ви у вр­ти­ћу у ком де­ца бо­ра­ве ве­ћи део да­на.

текст: Зорица Милосављевић

Verified by MonsterInsights