четвртак, јул 18, 2024
ВестиДруштво

Хумани гест ђака V-1 раз­ре­да

Уче­ни­ци V-1 раз­ре­да Основ­не шко­ле  „23. ок­то­бар” показали су колико су, иако мали, хумани од­лу­чи­вши да но­вац за­ра­ђен на Но­во­го­до­шњем ва­ша­ру, упла­те на ра­чун На­ци­о­нал­ног удру­же­ња ро­ди­те­ља де­це обо­ле­ле од ра­ка – НУР­ДОР. Њи­хов раз­ред­ни ста­ре­ши­на Ру­жи­ца Мо­ро­шев је спро­ве­ла же­љу сво­јих ђа­ка у де­ло и 19.570 ди­на­ра упла­ти­ла том удру­же­њу.

По ње­ним ре­чи­ма, де­ца су са­ма од­лу­чи­ла да но­вац да­ју у ху­ма­ни­тар­не свр­хе и то цео из­нос.

-Пи­та­ла сам их да ли же­ле да је­дан део оста­ве за се­бе и по­тро­ше ка­ко хо­ће, а да дру­ги да­ју у ху­ма­ни­тар­не свр­хе, ме­ђу­тим, они су би­ли ка­те­го­рич­ни и ре­кли да хо­ће да по­кло­не це­лу су­му – об­ја­шња­ва Ру­жи­ца Мо­ро­шев. –  На пи­та­ње да ли има­ју иде­ју ко­ме би да­ли па­ре, спрем­но су  од­го­во­ри­ли – НУР­ДОР-у. Они зна­ју да је то ор­га­ни­за­ци­ја ко­ја је по­све­ће­на де­ци обо­ле­лој од ра­ка јер на­ша шко­ла са­ра­ђу­је са њом.

Ру­жи­ца Мо­ро­шев ка­же да је би­ла оду­ше­вље­на ка­да су јој ђа­ци са­оп­шти­ли  шта су на­ме­ри­ли да ура­де са нов­цем. Би­ла је дир­ну­та и ти­ме ка­ко су се ор­га­ни­зо­ва­ли за Но­во­го­ди­шњи ва­шар и показаном жељом да што ви­ше про­из­во­да ко­је су при­пре­ми­ли  про­да­ју.

Но­во­го­ди­шњи ва­шар Основ­не шко­ле „23. ок­то­бар“ на глав­ном тр­гу у Срем­ским Кар­лов­ци­ма је деч­ја ма­ни­фе­ста­ци­ја ко­ја по бро­ју по­се­ти­ла­ца спа­да у нај­ма­сов­ни­је до­га­ђа­је у то­ку го­ди­не у ва­ро­ши. Пра­ви­ло је да но­вац ко­ји за­ра­де од про­да­је пред­ме­та ко­је са­ми на­пра­ве рас­по­ре­ђу­ју по соп­стве­ном на­хо­ђе­њу. Ђа­ци V-1, њих 23, од­лу­чи­ло је да га по­кло­не не­ко­ме ко­ме је по­тре­бан за здра­вље. По тра­ди­ци­ји одр­жа­ва се по­след­њег да­на у пр­вом по­лу­го­ди­шту.

текст: Зорица Милосављевић

Verified by MonsterInsights