четвртак, јул 18, 2024
ВестиОпштинаСпорт

Спортски клубови потписали уговоре с општином

Представници спортских клубова који делују на територији општине Сремски Карловци, као и председник Спортског савеза Анђелко Поповић данас су потписали уговоре о додели новца за њихове програме рада у 2024. години. Потписивању је присуствовао председник општине Александар Саша Стојкечић са сарадницима.

У буџету општине за спорт је у овој години обезбеђено 4, 5 милиона динара, а та сума распоређена је на 11 клубова и општински Спортски савез.

Од­бој­ка­шком клу­бу „Стра­жи­ло­во“ при­па­ло је 570.000 ди­на­ра, а Жен­ском од­бој­ка­шком клу­бу „Пар­ти­зан“ 450.000 ди­на­ра. За го­ди­шњи про­грам Стре­љач­ке дру­жи­не „Стра­жи­ло­во“ одо­бре­но је не­што ви­ше од по­ла ми­ли­о­на, тач­ни­је 510.000 ди­на­ра. Ори­јен­ти­ринг клу­бу „Стра­жи­ло­во“ до­де­ље­но је 405.000 ди­на­ра. Чла­но­ви и упра­ва Фуд­бал­ског клу­ба „Стра­жи­ло­во“ мо­ћи ће у овој го­ди­ни да ра­чу­на­ју на 360.000 ди­на­ра од ло­кал­не са­мо­у­пра­ве за ре­а­ли­за­ци­ју го­ди­шњег про­гра­ма. Ка­ра­ти­сти­ма Ка­ра­те кл­убa „Им­пулс“ одо­бре­но је 240.000 ди­на­ра за ову го­ди­ну, а ко­шар­ка­ши­ма Спорт­ског удру­же­ња за ко­шар­ку „Тим си­стем-Стра­жи­ло­во“ 230.000 ди­на­ра. За ре­а­ли­за­ци­ју го­ди­шњег про­гра­ма Удру­же­ње спорт­ских ри­бо­ло­ва­ца „Ду­нав“ до­би­ло је 115.000 ди­на­ра, Атлет­ски клуб „Ес атле­тикс“ 150.000, а „Фит&фаб“ фит­нес клуб 70.000 ди­на­ра. Нај­мла­ђи спорт­ски клуб у Срем­ским Кар­лов­ци­ма – Спорт­ско ка­јак ка­ну удру­же­ње „Ста­ри Ду­нав“ рас­по­ла­га­ће ове го­ди­не са 100.000 ди­на­ра, а Спорт­ски са­ве­з оп­шти­не са 1,3 ми­ли­о­на ди­на­ра.

У последњих пет година из општинског буџета издвојено је 31.236.743 динара за спорт. Од тога је од 2020. године до данас са 19 милиона динара локална самоуправа подржала годишње програме клубова и Спортског  савеза, али је и мимо тога помагала њихово деловање издвојивши додатних 4.661.000 динара.  Улагање у спортску инфраструктуру од 2020. до 2024. године „тешко“ је 7.575.743 динара. Највише новца од те суме уложено је у Соколски дом.

текст: Зорица Милосављевић

Verified by MonsterInsights