четвртак, фебруар 29, 2024
ВестиДруштво

Ве­сни Фе­ке­те при­зна­ње за раз­вој ту­ри­зма

Специ­ја­ли­зо­ва­ни ту­ри­стич­ки ча­со­пис YU Tra­vel, тра­ди­ци­о­нал­но 28. пут за­ре­дом до­де­лио је при­зна­ња и ста­туе „Злат­на ам­фо­ра“ ту­ри­стич­ким ор­га­ни­за­ци­ја­ма, аген­ци­ја­ма, ре­сто­ра­ни­ма, хо­те­ли­ма и по­је­дин­ци­ма ко­ји су у те­ку­ћој го­ди­ни до­при­не­ли раз­во­ју и афир­ма­ци­ји ту­ри­зма у Ср­би­ји.  Ме­ђу 47 до­бит­ни­ка овог пу­та се на­шла и пе­сни­ки­ња из Срем­ских Кар­ло­ва­ца Ве­сна Фе­ке­те.  Ве­сни је при­зна­ње до­де­ље­но за успе­шну ор­га­ни­за­ци­ју кул­тур­них ма­ни­фе­ста­ци­ја у ци­љу раз­во­ја ту­ри­зма. Ла­у­ре­а­ти су и ам­ба­са­де Че­шке, Ки­пра и Ру­му­ни­је.

 До­де­ла је одр­жа­на 11. де­цем­бра у хо­те­лу „Па­лас“ у Бе­о­гра­ду, а оку­пље­ни­ма се обра­ти­ла по­моћ­ни­ца ми­ни­стра ту­ри­зма и омла­ди­не Ду­ња Ђе­нић.

текст: Зорица Милосављевић // фото: приватна архива

Verified by MonsterInsights