недеља, јун 23, 2024
ВестиОпштина

У то­ку при­ја­ве за енер­гет­ску са­на­ци­ју до­ма­ћин­ста­ва

На­кон кон­кур­са за при­ја­вљи­ва­ње до­ба­вља­ча ма­те­ри­ја­ла и опре­ме и из­во­ђа­ча ра­до­ва на енер­гет­ској са­на­ци­ји ку­ћа и ста­но­ва, кар­ло­вач­ка оп­шти­на је рас­пи­са­ла и јав­ни по­зив за при­ја­ву до­ма­ћин­ства ко­ја же­ле да ис­ко­ри­сте под­сти­ца­је др­жа­ве и ло­кал­не са­мо­у­пра­ве и та­ко уна­пре­де енер­гет­ску ефи­ка­сност сво­јих стам­бе­них обје­ка­та.  Кон­курс за су­фи­нан­си­ра­ње ме­ра енер­гет­ске са­на­ци­је по­ро­дич­них ку­ћа и ста­но­ва у Срем­ским Кар­лов­ци­ма у окви­ру про­јек­та „Чи­ста енер­ги­ја и енер­гет­ска ефи­ка­сност за гра­ђа­не у Ср­би­ји” тра­је је до 31. де­цем­бра.

Кар­лов­ча­ни­ма су за уна­пре­ђе­ње енер­гет­ске ефи­ка­сно­сти и по­ве­ћа­но ко­ри­шће­ње об­но­вљи­вих из­во­ра енер­ги­је у до­ма­ћин­стви­ма на рас­по­ла­га­њу че­ти­ри ми­ли­о­на ди­на­ра ко­је су обез­бе­ди­ли оп­шти­на и Ми­ни­стар­ство ру­дар­ства и енер­ге­ти­ке.

Ста­нов­ни­ци Срем­ских Кар­ло­ва­ца у ово­го­ди­шњем ци­клу­су енер­гет­ске са­на­ци­је до­ма­ћин­ста­ва мо­гу да ра­чу­на­ју на за­ме­ну спољ­них про­зо­ра и вра­та, тер­мич­ку изо­ла­ци­ја спољ­них зи­до­ва, по­до­ва и по­ста­вља­ње тер­мич­ке изо­ла­ци­је ис­под кров­ног по­кри­ва­ча или та­ва­ни­це, за­ме­ну гре­ја­ча на чвр­сто, теч­но го­ри­во или елек­трич­ну енер­ги­ју ефи­ка­сни­јим ко­тлом на гас, од­но­сно би­о­ма­су, из­град­њу то­плот­них пум­пи, про­ме­ну или уград­њу но­ве цев­не мре­же и пра­те­ћег при­бо­ра, уград­њу со­лар­них ко­лек­то­ра у ин­ста­ла­ци­ју  за при­пре­му то­пле во­де, уград­њу со­лар­них па­не­ла и при­па­да­ју­ће ин­ста­ла­ци­је за про­из­вод­њу елек­трич­не енер­ги­је за соп­стве­не по­тре­бе. Мак­си­ма­лан из­нос нов­ца ко­ји се до­де­љу­је  је 50 од­сто од укуп­не вред­но­сти про­јек­та.

Ка­ко сам про­из­во­ди­ти стру­ју

Ин­фо-се­си­ја „Ка­ко по­ста­ти ку­пац-про­из­во­ђач елек­трич­не енер­ги­је” на ко­јој ће гра­ђа­ни би­ти упо­зна­ти са мо­гућ­но­сти­ма про­из­вод­ње елек­трич­не енер­ги­је за соп­стве­ну по­тро­шњу пу­тем со­лар­них па­не­ла, по­треб­ном опре­мом, тре­нут­ном си­ту­а­ци­јом у овој обла­сти, као и др­жав­ним суб­вен­ци­ја­ма и кре­ди­ти­ма ба­на­ка за из­град­њу со­лар­них елек­тра­на на кро­во­ви­ма по­ро­дич­них ку­ћа, би­ће одр­жа­на ве­че­рас (14.12.2023.) од 18 са­ти у ве­ли­кој са­ли кар­ло­вач­ке оп­шти­не, Трг Бран­ка Ра­ди­че­ви­ћа 1. O те­ми ће го­во­ри­ти пред­сед­ник оп­штин­ске ко­ми­си­је за­ду­же­не за ре­а­ли­за­ци­ју про­јек­та енер­гет­ске са­на­ци­је у Срем­ским Кар­лов­ци­ма Ни­ко­ла Бла­го­је­вић и  про­грам­ски ди­рек­тор Цен­тра за уна­пре­ђе­ње жи­вот­не сре­ди­не Вла­дан Шће­кић. Улаз је бес­пла­тан и ни­су по­треб­не при­ја­ве. До­дат­не ин­фор­ма­ци­је о те­ми мо­гу да се про­на­ђу на ин­тер­нет пор­та­лу pro­zju­mer.rs. Ор­га­ни­за­то­ри су оп­шти­на Срем­ски Кар­лов­ци и Цен­тар за уна­пре­ђе­ње жи­вот­не сре­ди­не.

Осим за по­је­ди­нач­не ме­ре гра­ђа­ни се мо­гу при­ја­ви­ти и за па­кет од не­ко­ли­ко ме­ра са ви­шим уде­лом бес­по­врат­них па­ра. На зва­нич­ном сај­ту оп­шти­не srem­ski­kar­lov­ci.rs мо­гу да се ви­де мак­си­мал­ни из­но­си за сва­ку од ме­ра као и па­ке­те.

Да би оства­ри­ли пра­во на суб­вен­ци­је објек­ти за ко­је се гра­ђа­ни при­ја­вљу­ју мо­ра­ју би­ти ле­гал­ни. Пра­во да се при­ја­ве има­ју вла­сни­ци, од­но­сно ко­ри­сни­ци ста­но­ва и ку­ћа уз са­гла­сност вла­сни­ка. Услов је и да се у објек­ту ста­ну­је то­ком це­ле го­ди­не, а за оне у зо­ни за­шти­те по­треб­не су ме­ре тех­нич­ке за­шти­те од Ре­пу­блич­ког за­во­да за за­шти­ту спо­ме­ни­ка кул­ту­ре. Кон­курс­на до­ку­мен­та­ци­ја мо­же да се пре­у­зме са ин­тер­нет стра­ни­це оп­шти­не или у пи­сар­ни­ци Ма­ги­стра­та, Тр­га Бран­ка Ра­ди­че­ви­ћа 1.  Све ин­фор­ма­ци­је мо­гу се до­би­ти по­зи­вом на број  021/ 685-3063 или елек­трон­ским пу­тем ener­get­ska.efi­ka­snost@srem­ski­kar­lov­ci.rs.

текст: Зорица Милосављевић

Verified by MonsterInsights