недеља, јун 23, 2024
ВестиДруштво

ОКУД „Бранково коло” одржало годишњи концерт

У пред­ве­чер­је ве­ли­ког ју­би­ле­ја – по­ла ве­ка по­сто­ја­ња, чла­но­ви Омла­дин­ског кул­тур­но-умет­нич­ког дру­штва „Бран­ко­во ко­ло” из Срем­ских Кар­ло­ва­ца одр­жа­ли су ми­ну­ле су­бо­те го­ди­шњи кон­церт, обе­ле­жив­ши ујед­но и 49 го­ди­на ра­да.

Од осни­ва­ња до да­нас у рад дру­штва је укљу­че­но на сто­ти­не чла­но­ва. Тренут­нo по­сто­је три фол­клор­не сек­ци­је – мла­ђи и ста­ри­ји деч­ји са­став са ко­ји­ма као умет­нич­ки ру­ко­во­ди­лац ра­ди Ђур­ђин­ка Ца­ре­вић и деч­ји из­во­ђач­ки са­став чи­ји ру­ко­во­ди­лац је Го­ран Стан­ков. Чла­но­ви фол­клор­не сек­ци­је су го­сто­ва­ли у ви­ше гра­до­ва Ср­би­је, као и у европ­ским зе­мља­ма, осво­јив­ши зна­чај­на при­зна­ња и на­гра­де.

Ово­го­ди­шњи кон­церт по­чео је пе­сма­ма и игра­ма из Вој­во­ди­не, ко­јим су кар­ло­вач­ки фол­кло­ра­ши по­ку­ша­ли да до­ча­ра­ју ка­рак­те­ри­сти­ке па­нон­ске ни­зи­је, а по­том је на­ста­вље­на шет­ња кроз оста­так Ср­би­је.

У тој сво­је­вр­сној му­зич­ко-играч­кој шет­њи кроз на­род­но пе­вач­ко и пле­сно на­сле­ђе по­мо­гли су им сво­јим на­сту­пом го­сти, чла­но­ви Ака­дем­ског кул­тур­но-умет­нич­ког дру­штва Уни­вер­зи­те­та у Но­вом Са­ду „Со­ња Ма­рин­ко­вић” са умет­нич­ким ру­ко­во­ди­о­цем ста­ри­јег де­чи­јег са­ста­ва Ни­ко­лом Па­вло­ви­ћем и пе­вач­ка гру­па уче­ни­ка Бо­го­сло­ви­је Све­тог Ар­се­ни­ја са со­лист­ки­њом Јо­ва­ном Ра­до­нић. 

Одр­жа­ва­ње кон­цер­та по­мо­гли су кар­ло­вач­ка оп­шти­на, Цр­кве­на оп­шти­на Срем­ски Кар­лов­ци и Основ­на шко­ла „23. ок­то­бар”.

Го­ди­шњи на­ступ је имао и ху­ма­ни­тар­ни ка­рак­тер. За­хва­љу­ју­ћи до­бро­вољ­ним при­ло­зи­ма по­се­ти­ла­ца са­ку­пље­на је су­ма од 31.730 ди­на­ра за ре­ха­би­ли­та­ци­ју су­гра­ђа­ни­на Вла­ди­сла­ва Ми­ло­са­вље­ви­ћа.

текст: Зорица Милосављевић // фото: приватна архива

Verified by MonsterInsights