понедељак, април 22, 2024
ВестиДруштво

Стаза на Стражилову мења лик (ФОТО)

Пр­вих сто­ти­нак ме­та­ра у гор­њем де­лу ста­зе до Бранковог гроба на Стражилову обложено је гранитним коцкама као и три­де­се­так на по­чет­ку,  по­крај ре­сто­ра­на „Бран­ков чар­дак“.

Ка­ко је на стар­ту ра­до­ва 15. ја­ну­а­ра ре­че­но, ста­за се об­ла­же гра­нит­ним коц­ка­ма јер се сма­тра да ће то би­ти трај­ни­је ре­ше­ње. Од ка­ме­на су и ивич­ња­ци и сте­пе­ни­шта, ко­јих на ста­зи има осам ка­ко би убла­жи­ла на­гиб. На ме­сти­ма пред­ви­ђе­ним за од­мо­ри­ште, а про­јек­том је пред­ви­ђе­но да их бу­де шест, под­ло­га ће та­ко­ђе би­ти по­пло­ча­на. Та­мо ће на­кнад­но би­ти по­ста­вље­не др­ве­не клу­пе.

Ка­ко се мо­же ви­де­ти на те­ре­ну, ор­га­ни­за­ци­ја ра­да је та­ква да се коц­ка по­ста­вља по­чев од вр­ха ста­зе ка до­ле, ка­ко се не би пре­ла­зи­ло ме­ха­ни­за­ци­јом по њој. То зна­чи да ће се мо­сто­ви и пот­пор­ни зи­до­ви гра­ди­ти ка­ко се бу­де на­и­ла­зи­ло на ме­ста на ко­ји­ма су пла­ни­ра­ни. Три­де­се­так ме­та­ра ста­зе у до­њем де­лу по­пло­ча­но је као оглед­на по­вр­ши­на.

За са­на­ци­ју ста­зе По­кра­јин­ска вла­да из­дво­ји­ла је 39 ми­ли­о­на ди­на­ра. Осим са­ме ста­зе, про­јек­том ко­ји је из­ра­ди­ла про­јек­тант­ска ку­ћа „Гра­ђе­ви­на Но­ви Сад“, пред­ви­ђа­ју се и ра­до­ви на до­њем и гор­њем пла­тоу. Пла­ни­ра­но је по­ста­вља­ње 33 но­ве шум­ске гар­ни­ту­ре, ко­је са­др­же сто, клу­пу са и без на­сло­на. Пре­ко Стра­жи­ло­вач­ког и по­то­ка Гли­бо­вац на до­њем пла­тоу би­ће по­ста­вље­но пет мо­сти­ћа, док ће их на ста­зи би­ти че­ти­ри.

Рок за за­вр­ше­так ре­кон­струк­ци­је је 1. јун, али се на­сто­ји да се што ви­ше ура­ди до цен­трал­не про­сла­ве две сто­ти­не го­ди­на од ро­ђе­ња пе­сни­ка Бран­ка Ра­ди­че­ви­ћа, ко­ја би тре­ба­ло да бу­де у мар­ту. Иако се на по­чет­ку ра­до­ва апе­ло­ва­ло на из­лет­ни­ке да се не кре­ћу ста­зом док тра­ју ра­до­ви, то­га се ви­кен­дом, ка­ко се про­леп­ша­ло вре­ме, ма­ло ко при­др­жа­ва, што оме­та рад­ни­ке.

Текст: Зорица Милосављевић // Фото: МИНО

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Verified by MonsterInsights