среда, јул 17, 2024
ВестиДруштво

Ра­ди­о­ни­це од­ви­ка­ва­ња од пу­ше­ња

У то­ку су ра­ди­о­ни­це од­ви­ка­ва­ња од пу­ше­ња у ор­га­ни­за­ци­ји Удру­же­ња „По­ро­дич­ни ку­так“ из Но­вог Са­да, а под по­кро­ви­тељ­ством  ло­кал­не са­мо­у­пра­ве. Про­је­кат под на­зи­вом „Стоп пу­ше­њу-од­ви­ка­ва­ње од пу­ше­ња“ об­у­хва­та јед­но­сат­не ра­ди­о­ни­це у тра­ја­њу од пет да­на то­ком ко­јих уз по­моћ струч­ња­ка јав­ног здра­вља по­ла­зни­ци уче тех­ни­ке ка­ко би пре­вла­да­ли за­ви­сност од ци­га­ре­та.  

По ре­чи­ма пред­сед­ни­це удру­же­ња „По­ро­дич­ни ку­так“ и стру­ков­не ме­ди­цин­ске се­стре-спе­ци­ја­ли­сте јав­ног здра­вља Ми­ре­ла Ра­да­но­вић, рад се од­ви­ја у ма­лим гру­па­ма што је до­бро јер у том слу­ча­ју сва­ком по­ла­зни­ку мо­же да се по­све­ти по­треб­на па­жња. На ра­ди­о­ни­ца­ма им се ука­зу­је на штет­ност пу­ше­ња с на­гла­ском да је то глав­ни узрок по­ја­ве кар­ци­но­ма плу­ћа и мо­гућ­ност од­ви­ка­ва­ња.

Ра­ди се по си­сте­му од­ви­ка­ва­ња ка­кво по­сто­ји у Пре­вен­тив­ном цен­тру До­ма здра­вља „Но­ви Сад“. Пе­то­днев­ни ци­клус је бес­пла­тан за гра­ђа­не и пр­ви пут се ор­га­ни­зу­је у Срем­ским Кар­лов­ци­ма. Радионице су почеле 10. ју­на, а за­вр­ша­вају се 14. јуна. Одржавају се у ве­ли­кој са­ли Ма­ги­стра­та.

текст: Зорица Милосављевић // фо­то: При­ват­на ар­хи­ва

Verified by MonsterInsights