четвртак, јул 18, 2024
ВестиДешавања

Ху­ма­ни­тар­ни кон­церт

Ху­ма­ни­тар­ни кон­церт за мла­де и од­ра­сле са смет­ња­ма у раз­во­ју, ко­ри­сни­ке услу­га днев­ног бо­рав­ка у Срем­ским Кар­лов­ци­ма, би­ће одр­жан 14. јуна од 18 са­ти на Тр­гу Бран­ка Ра­ди­че­ви­ћа. При­ку­пљен но­вац од до­бро­вољ­них при­ло­га би­ће уру­чен тој уста­но­ви. На­сту­па­ју деч­ји бенд „Mal­ci RMB“, хор ОШ„23. ок­то­бар“ и ти­неј­џер­ски бенд „Га­ри По­тер“. Ор­га­ни­за­то­ри су Основ­на шко­ла и Удру­же­ње „СК-АРТ“.

текст: Зорица Милосављевић // фото: pexels.com

Verified by MonsterInsights