четвртак, јул 18, 2024
ВестиДешавања

Кон­грес му­зич­ких и мул­ти­ме­ди­јал­них  ра­ди­о­ни­ца

Кон­грес му­зич­ких и мул­ти­ме­ди­јал­них  ра­ди­о­ни­ца биће одржан 15. јуна од 12 са­ти у су­бо­ту у Еко­ло­шком цен­тру „Ра­ду­ло­вач­ки“ у организацији Удружења грађана „СК-АРТ“.

Пред­ви­ђе­ни су на­сту­пи и крат­ка пре­да­ва­ња на­ме­ње­на ка­ко де­ци, та­ко и од­ра­сли­ма.  Ка­ко ка­же ор­га­ни­за­тор Бо­бан Џе­вер­да­но­вић из Удруг­же­ња гра­ђа­на „СК-АРТ“, на­ме­ра је да се на овај на­чин под­стак­ну мла­ди, али и оста­ли да са­вре­ме­ну тех­но­ло­ги­ју ко­ри­сте као алат­ку за кре­а­тив­но ства­ра­ла­штво.

-Же­ља нам је да им по­ка­же­мо ка­ко уз по­моћ мо­бил­ног те­ле­фо­на, ком­пју­те­ра и слич­них уре­ђа­ја, као и бес­плат­них апли­ка­ци­ја из­ра­де му­зич­ки, ани­ми­ра­ни клип или чак  сни­ме пе­сму, спот, филм, да раз­ме­не ис­ку­ства, упо­зна­ју се са ин­стру­мен­ти­ма – ка­же Џе­вер­да­но­вић. – По­се­ти­о­ци ће мо­ћи да чу­ју зву­ке гај­ди, кла­ри­не­та, ла­се­ра, со­ло и хор­ско пе­ва­ње.

текст: Зорица Милосављевић // фото: pexels.com

Verified by MonsterInsights