уторак, јун 25, 2024
ВестиКултура

Милева Марић Ајншатајн у Карловцима

Под покровитељством и уз финансијску подршку општине Сремски Карловци 25. јануара у свечаној сали Карловачке гимназије одиграна је представа „Милева Марић Ајнштајн“ по тексту и у режији  глумице Јелене Миле. При­чу о ма­те­ма­ти­чар­ки, фи­зи­чар­ки, на­уч­ни­ци Ми­ле­ви Ма­рић Ајн­штајн с нашег поднебља – же­ни и нај­ве­ћој љу­ба­ви Ал­бер­та Ајн­штај­на, карловачкој публици испричали су  Је­ле­на Ми­ла глумећи Ми­ле­ву и глу­мац Ми­лош Ан­ђел­ко­вић ко­ји је ту­ма­чио два ли­ка – Ал­бер­та Ајн­штај­на и њи­хо­вог си­на Еду­ар­да. Дра­ма је опи­су­је од­нос дво­је мла­дих љу­ди, Ми­ле­ве и Ал­бер­та, за вре­ме сту­ди­ја, же­љу да бу­ду за­јед­но, ка­сни­је му­жа и же­ну, али и не­во­ље кроз ко­је као поро­дич­на за­јед­ни­ца про­ла­зе, као и му­ке по­сле раз­во­да, ко­је се пре­ла­ма­ју на де­ци, на­ро­чи­то Еду­ар­ду ко­јем је ди­јаг­но­сти­ко­ва­на ма­ни­фест­на ши­зо­фре­ни­ја.

Је­ле­ни Ми­ли ово је друга представа у Сремским Карловцима. Прву је по сопственом тексту, посвећену женама добровољцима у Првом светском рату, одиграла 2014. на истом месту.

текст: Зорица Милосављевић // фо­то: При­ват­на ар­хи­ва

Verified by MonsterInsights