понедељак, април 22, 2024
ВестиДруштво

Предшколци и основци показали шта знају о саобраћају

Кар­ло­вач­ки пред­школ­ци и уче­ни­ци пр­вог и дру­гог раз­ре­да ОШ „23. ок­то­бар” по­ка­за­ли су ју­че у окви­ру так­ми­че­ња Аген­ци­је за без­бед­ност са­о­бра­ћа­ја „Па­жљив­ко­ва смо­тра”, ор­га­ни­зо­ва­ног у згра­ди Ма­ги­стра­та у са­рад­њи са оп­штин­ским Са­ве­том за ко­ор­ди­на­ци­ју по­сло­ва без­бед­но­сти са­о­бра­ћа­ја, Цр­ве­ним кр­стом и по­ли­ци­јом, ко­ли­ко по­зна­ју са­о­бра­ћај­не про­пи­се. Био је то дру­ги круг так­ми­че­ња у ком су уче­ство­ва­ла не са­мо де­ца ко­ја су на прет­ход­ном ни­воу по­ка­за­ла за­вид­но зна­ње, не­го и они ко­ји ни­су бри­љи­ра­ли, а нај­бо­љи су се пла­си­ра­ли на ре­ги­о­нал­но над­ме­та­ње и до­би­ли од Са­ве­та при­год­не по­кло­не.

По ре­чи­ма ко­ор­ди­на­то­ра Са­ве­та Жи­во­ра­да Ми­ла­но­ви­ћа, то је са­мо јед­на у ни­зу ак­тив­но­сти ко­ји­ма ло­кал­на са­мо­у­пра­ва на­сто­ји да нај­мла­|е на­у­чи пра­вил­ном и без­бед­ном по­на­ша­њу у са­о­бра­ћа­ју. Кра­јем про­шле го­ди­не са­о­бра­ћај­ним еду­ка­ци­ја­ма раз­ли­чи­тог ти­па би­ли су об­у­хва­ће­ни основ­ци, гим­на­зи­јал­ци, па чак и на­став­ни­ци, вас­пи­та­чи и ста­ри­ји од 65 го­ди­на.

Учи­тељ у ОШ „23. ок­то­бар” Мар­ко Го­то­вац на­по­ми­ње да де­ца у основ­ној шко­ли кроз ре­дов­ни план и про­грам из пред­ме­та  „Свет око нас” и „При­ро­да и дру­штво”, као и на те­ре­ну при­ли­ком шет­њи, уче ка­ко да се по­на­ша­ју у са­о­бра­ћа­ју. Пу­шта­ње у са­о­бра­ћај бр­зе пру­ге, ка­же Го­то­вац, од­лич­на је при­ли­ка да де­ца на­у­че ка­ко тре­ба да се вла­да­ју и на же­ле­знич­кој ста­ни­ци и у тој вр­сти јав­ног пре­во­за. То ће мо­ћи да са­зна­ју при­ли­ком пу­то­ва­ња во­зом до Бе­о­гра­да и на­зад, ко­је ће им би­ти ор­га­ни­зо­ва­но.

– Де­ца се нај­ма­ње без­бед­но по­наш­ју на јав­ним ме­сти­ма ка­да су у гру­пи за­то што се за­при­ча­ју или им па­жњу од­ву­че не­што дру­го – ка­зао је Го­то­вац. – Та­да че­сто зна­ју да пре­|у ули­цу, а да се не при­др­жа­ва­ју ме­ра ко­је их учи­мо  још у вр­ти­ћу, као што су да оба­ве­зно по­гле­да­ју ле­во и де­сно и са­ми про­це­не си­ту­а­ци­ју. Сре­ћом, Кар­лов­ци ни­су про­мет­но ме­сто, али ов­де су про­блем уза­не ули­це и то што до­ста њих не­ма тро­то­а­ре, па ве­ћи­ну пу­та од ку­ће до шко­ле иду по ко­ло­во­зу. При­ме­тио сам да су­гра­|а­ни то зна­ју и во­де ра­чу­на на­ро­чи­то ка­да је вре­ме за од­ла­зак у шко­лу и ка­да се на­ста­ва за­вр­ша­ва. На сву сре­ћу, ни­је би­ло ин­ци­де­на­та.

Пр­ви чо­век кар­ло­вач­ке оп­шти­не Алек­сан­дар Са­ша Стој­ке­чић као пред­сед­ник Са­ве­та за  ко­ор­ди­на­ци­ју по­сло­ва без­бед­но­сти са­о­бра­ћа­ја при­су­ство­вао је так­ми­че­њу и на­по­ме­нуо је ко­ли­ко је зна­чај­но под­у­ча­ва­ње де­це и мла­дих са­о­бра­ћај­ној кул­ту­ри и да ће ло­кал­на са­мо­у­пра­ва на­ста­ви­ти да се у то укљу­чу­је и у бу­ду­ће на све на­чи­не ко­је је и до са­да при­ме­њи­ва­ла.

текст и фото: Зорица Милосављевић

Verified by MonsterInsights