четвртак, мај 30, 2024
ВестиСпорт

Кајакаши освојили два зла­та

Чла­но­ви Спорт­ског ка­јак и ка­ну удру­же­ња „Ста­ри Ду­нав” из Срем­ских Кар­ло­ва­ца осво­ји­ли су две злат­не ме­да­ље на по­чет­ку се­зо­не на ре­га­ти „БСК 2024” одр­жа­ној у Бор­чи у не­де­љу, 7. априла.

У ја­кој кон­ку­рен­ци­ји, од 17 клу­бо­ва из Ср­би­је, Хр­ват­ске и Ру­му­ни­је, зла­то је у ми­ни-ка­ја­ку на 500 ме­та­ра у јед­но­се­ду (МК-1)при­па­ло Сте­фа­ну Чан­ча­ре­ви­ћу, ко­ји  је са Пе­тром Ба­у­е­ром у дво­се­ду (МК-2), та­ко­ђе, обез­бе­дио нај­ви­ши сте­пе­ник по­бед­нич­ког по­сто­ља.

Кар­лов­ча­ни су има­ли још до­брих пла­сма­на. Ма­ша Пу­но­ше­вац је у јед­но­се­ду за­у­зе­ла че­твр­то ме­сто, као и Ни­ко­ла Пу­но­ше­вац и Јо­ван Ву­кај­ло­вић у дво­се­ду, док је Ни­ко­ла био и пе­ти у МК-1. На ре­га­ти је уче­ство­вао и Ве­дран Бу­ла­то­вић.

Спорт­ско ка­јак и ка­ну удру­же­ње „Ста­ри Ду­нав”  је пр­во и је­ди­но у Кар­лов­ци­ма ко­је не­гу­је не­ки спорт на во­ди, а са де­цом ра­ди не­ка­да­шњи тре­нер у „Вој­во­ди­ни” Ми­лен­ко Ге­ор­ги­је­вић. Усло­ви за ба­вље­ње јед­ним од нај­здра­ви­јих спор­то­ва, у Кар­лов­ци­ма су од­лич­ни, а чла­но­ви­ма је на рас­по­ла­га­њу 16 ча­ма­ца, па се по­зи­ва­ју сва  де­ца из­ме­ђу се­дам и 12 го­ди­на да се при­дру­же.

К. Б. // фо­то: О. Мар­ти­но­вић

Verified by MonsterInsights