недеља, јун 23, 2024
ВестиДруштво

Додељена признања за чување природе

У за­вр­шни­ци нај­ве­ће и нај­ста­ри­је еко­ло­шке ак­ци­је у Ср­би­ји „Тра­жи­мо за­га­ђи­ва­ча го­ди­не и за­штит­ни­ке жи­вот­не сре­ди­не” ко­ју ор­га­ни­зу­ју Ра­дио Бе­о­град 2 и По­крет го­ра­на Вој­во­ди­не, у петак , 17. маја, су у Еко­ло­шком цен­тру „Ра­ду­ло­вач­ки” у Срем­ским Кар­лов­ци­ма до­де­ље­на при­зна­ња за 2023. го­ди­ну. За уна­пре­ђе­ње  за­шти­те и очу­ва­ња жи­вот­не сре­ди­не „Зе­ле­ни лист” до­би­ло је де­сет по­је­ди­на­ца и ор­га­ни­за­ци­ја. До­де­љен је и је­дан „цр­ни лист”, као и три спе­ци­јал­на при­зна­ња.

До­бит­ни­ци „Зе­ле­ног ли­ста” су: Пла­ни­нар­ско дру­штво „По­кре­ни се” из Круп­ња за ак­тив­ну за­шти­ту при­ро­де, не­фор­мал­на гру­па мла­дих „NE­ED FOR GRE­EN” из Зре­ња­нин за озе­ле­ња­ва­ње ауто­бу­ских ста­ја­ли­шта у том гра­ду, проф. Мир­ја­на Дре­но­вак за уна­пре­ђе­ње еко­ло­шког пра­ва, Пред­школ­ска уста­но­ва „Вра­бац” из Кра­гу­јев­ца за еду­ка­ци­ју де­це и од­ра­слих о ва­жно­сти при­ро­де, Дра­ган Кур­јач­ки за до­след­ну бор­бу про­тив за­га­ђи­ва­ча жи­вот­не сре­ди­не, Да­ни­ца Мак­си­мо­вић за до­при­нос жи­вот­ној сре­ди­ни кроз умет­ност, Са­ша Јо­ва­но­вић за ме­диј­ску про­мо­ци­ју и раз­вој еко­ло­шке све­сти код мла­дих, удру­же­ње „Зе­лен­тар­ка” из Мо­ла за очу­ва­ње и уна­пре­ђе­ње жи­вот­не сре­ди­не, удру­же­ње „Не­ко бри­не за Ле­вач” из Ре­ков­ца за ис­трај­ну бор­бу про­тив угро­жа­ва­ња жи­вот­не сре­ди­не и ОШ „До­бри­ла Стам­бо­лић” из Свр­љи­га за еду­ка­ци­ју и ак­тив­но­сти на за­шти­ти жи­вот­не сре­ди­не. Специјални „Зелени лист“  добили су др Ми­ро­сла­в Де­ма­јо за де­це­ни­је по­све­ће­не за­шти­ти и очу­ва­њу жи­вот­не сре­ди­не, Љу­би­во­је Ршу­мо­ви­ћ за ода­ност при­ро­ди и еко­ло­шким вред­но­сти­ма, а пост­хум­но Ра­до­сла­в Ра­коњ­ац за не­мер­љив до­при­нос у по­шу­мља­ва­њу го­ле­ти.

„Цр­ни лист” због за­га­ђи­ва­ња жи­вот­не сре­ди­не по­не­ла је ко­тлар­ни­ца Уни­вер­зи­те­та у Ни­шу.

На почетку свечаности добитнике су поздравили председник Покрета горана Војводине Алекса Јефтић и в.д. главног и одговорног уредника Радио Београда 2 Радован Пантовић.

текст: Зорица Милосављевић // фо­то: По­крет го­ра­на Вој­во­ди­не

Verified by MonsterInsights