Заседала карловачка Скупштина

Одборници Скупштине општине усвојили су ребаланс буџета за ову годину на седници одржаној 26. невембра. Укупни приходи и примања заједно са пренетим неутрошеним новцем из ранијих година планирани су у износу од 463 милиона динара, што је за 93 милиона динара више у односу на првобитни буџет. То значи да је усвојеним изменама одлуке о буџету за ову  годину приходна страна буџета увећана је за износ пренетих неутрошених пара  из претходног периода који је утврђен завршним рачуном општинске касе  за 2017. годину, а то је 41.642.000 динара.

Ради усклађивања одредаба општинског Статута са Законом о изменама и допунама  Закона о локалној самоуправи, Скупштина је усвојила предлог одлуке  о приступању изради новог највишег акта општине. Том одлуком предвиђено је да Комисију за израду нацрта чине начелник општинске управе Мирјана Шолаја, секретар Скупштине општине Вера Стевановић Николић и правник Одељењу за друштвене делатности Наташа Свирчев.

Комисија има задатак да без одлагања изради нацрт и да га достави Општинском већу. Обавеза јединица локалне самоуправе јесте да ускладе своје Статуте и друге опште акте са поменутим законом у року од девет месеци од ступања на снагу Закона, односно до 28.марта 2019.године.

Прихваћен је и предлог  измена и допуна Одлуке о начину поверавања обављања комуналних делатности друштвеном предузећу и јавно комуналним предузећима Града Новог Сада, на територији Општине Сремски Карловци. Према прихваћеним изменама одлуке, убудуће ће Јавно комунално предузеће „Белило“ одржавати улице и путеве у зимском периоду, док ће тај посао у лети обављати привредно друштво, предузетник или други привредни субјект, које  се одабере  у складу са прописима којима се уређују јавне набавке.

Одборници су дали сагласност на Нацрт модела уговора о Јавно-приватном партнерству за обављање услуга реконструкције, рационализације и одржавање јавног осветљења у Сремским Карловцима. Подсећамо, Скупштина општине је у фебруару прошле године донела Одлуку о покретању поступка јавно-приватног партнерства без елемената концесије. Давањем сагласности на нацрт модела тог уговора покреће се поступак јавно-приватног партнерства без елемената концесије.

текст: Зорица Милосављевић