Расписан конкурс за доделу стипендија ученицима средњих школа из Сремских Карловаца

Комисија за доделу стипендија општине Сремски Карловци расписала је конкурс за доделу стипендија ученицима средњих школа из Сремских Карловаца. Рок за пријављивање на конкурс је од 01. до 15. октобра 2016. године.

У наставку текста прочитајте комплетне услове конкурса:

 

Расписује се конкурс за доделу стипендије ученицима који су уписали I, II, III или IV разред средњих школа и који имају пребивалиште на територији општине Сремски Карловци.

Право на стипендију могу остварити редовни ученици средњих школа чији је оснивач Република Србија или Аутономна Покрајина Војводина, под следећим условима:

 

 • Да су уписали једну од година средње школе, од првог до четвртог разреда,
 • Да током школовања нису обнављали ни једну годину, осим у случају болести,
 • Да имају пребивалиште на територији Општине Сремски Карловци најмање три године.
 • За први разред средње школе стипендија се додељује само ученицима који су проглашени ученицима генерације у Основној школи „23.октобар“ Сремски Карловци.
 • Од другог до четвртог разреда стипендија се додељује ученицима који су у претходним разредима  имали просечну оцену 5,00.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

 

 1. Попуњена и потписана пријава

 

 1. Доказ – потврда о редовном школовању

 

 1. Доказ о успеху:

 

 • За 1. разред: оверена фотокопија сведочанства или ђачке књижице и доказ да је ученик проглашен ђаком генерације

 

 • За остале разреде: оверене  фотокопије сведочанстава за претходне године

 

 1. Доказ о пребивалишту (уверење Полицијске станице Сремски Карловци или фотокопија личне карте из које се види да ученик има пребивалиште најмање три године на територији Општине Сремски Карловци)

 

 1. Изјава подносиоца пријаве/родитеља, као законског заступника за малолетно дете, оверена у општини или у суду, да дете-ученик није корисник ученичке стипендије по  Закону о ученичком и студентском стандарду („Службени гласник РС“, бр.18/2010 и 55/2013), односно,  уколико постане корисник исте да ће се одрећи стипендије, на коју оствари право по Одлуци о стипендирању ученика Општине Сремски Карловци.

 

Ученику се одобрава исплата стипендије почев од 01. октобра 2016. године до 30. септембра 2017. године.

 

Стипендија се не исплаћује за месеце јули и август.

 

Одлуку о висини и броју стипендије доноси Општинско веће Општине Сремски Карловци, у складу са Одлуком о буџету Општине Сремски Карловци.

 

Корисник стипендије  губи право на стипендију у случају:

 

 • нетачно приказаних података,
 • промене пребивалишта,
 • уколико напусти редовно школовање
 • и у другим случајевима утврђеним Законом.

 

Рок за пријављивање на конкурс је од 01.  до 15. октобра  2016. године.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

Пријаве на конкурс достављају се у затвореној коверти на адресу:

 

 

ОПШТИНА СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ

Трг Бранка Радичевића број 1

21205 Сремски Карловци

 

са напоменом:

 

„ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА УЧЕНИЦИМА СРЕДЊИХ ШКОЛА“