Основан Савет за здравље

Општинско веће Општине Сремски Карловци је образовало Савет за здравље који обавља послове у области заштите права пацијената, послове у области јавног здравља и друге послове из своје надлежности и  Одлуку о одређивању лица које обавља послове саветника за заштиту права пацијената на територији општине Сремских Карловаца.

На првој конститутивној седници одржаној 31 . јула 2017. године Савет за здравље је усвојио Пословник о раду и упознао се са пословима Саветника за заштиту права пацијената Општине Сремски Карловци.

Наши суграђани, уколико сматрају да им је ускраћено право на здравствену заштиту или  да им је поступком здравственог радника ускраћено неко право из области здравствене заштите у здравственој установи, приватној пракси, апотеци, могу,  саветнику пацијената поднети приговор, писмено или усмено на записник, који ће им  дати савете и пружити потребне информације, у складу са Законом.

Саветник за заштиту права пацијената у Општини Сремски Карловци је  Наташа Свирчев, дипл.правник. Ради заштите својих права из области здравствене заштите, пацијент може да се обрати  Саветнику за заштиту права пацијената, чија канцеларија се налази у Општини Сремски Карловци, канцеларија бр.24, на телефон број: 021/685 3030, е-маил: natasa.svircev@sremski-karlovci.org.rs или лично, уторком, од 8-12 часова.